Lom bryggeri er eigd av Ogro Holding SA (Olav Grjotheim, John Are Grjotheim, Håvard Grjotheim) og Kvervill as (Ola Gjeilo) med produksjonslokale i driftsbygninga til Håvard Grjotheim i Liavegen 367 i Lia i Lom. Det er installert eit tsjekkiskbygt brygghus med ein kapasitet på 1000 liter. I alt har vi ha 10 stk. gjærings- lagringstankar på 1000 liter, 3 tankar på 2000 liter og ein tank på 3000 liter.  Håvard eig og leiger ut lokala til bryggeriet.

Våre ølsortar er i salg på servering og butikk rundt omkring i heile landet. Vi distibuerer  til Gulatingbutikkar rundt omkring i landet via Gulating sitt eige distribusjonsnett og ellers til spesialbutikkar. Spesialgrossisten Innlandet har ellers med seg våre ølsortar rundt omkring til sine kontaktar (telefon: 91 34 21 60). Ta gjerne kontakt dersom det er ynskje å selje våre produkt i butikk eller servering.
Epost: post@lomb.no eller telefon Olav: 958 44 455

John Are Grjotheim er bryggeriet sin altmoglegmann og kan ta seg av dei fleste prosessane frå brygging til reparasjonar av alle slag. Han har vore involvert i arbeidet med bryggeriet frå dag ein. Frå nyttår 2021 tek John Are seg av brygging i tillegg til alt det andre.

 

Thomas V. Berg frå Otta har vore tilsatt i Lom bryggeri i delstilling frå sommaren 2018 og tok frå februar 2019 over stafettpinnen som vår bryggjar.  Thomas har ei stor merittliste med brygg i eigen kjellar og har siste halvår 2018 vore høgre hånda til Jens Niemann for å kunne ta over og vidareføre våre forskjellige ølsortar på ein best mogleg måte.

 

Olav Gjotheim er ein av to initiativtakarar til Lom bryggeri. Olav var gardbrukar i Grjotheim til midt på 1990-talet. Da fløtte han til meir urbane strok og har lang fartstid med salg av sportsutstyr. I 2014 fløtte Olav attende til Lom og Grjotheim og starta Smak i Lom saman med Ola Gjeilo og Ola Tangvik og Hans Brimi.  Kunnskap og interesse for øl og ølproduksjon har fyrst og fremst kome frå dei to sesongane på Smak i Lom med ei formidabel interesse for og stor etterspurnad etter mikrobrygga øl.  Gjennom arbeidet i Smak i Lom er det også knytt mange kontaktar med andre som driv i denne bransja – mellom anna Kinn bryggeri i Florø, som har vore til stor hjelp med gode råd i planleggingsfasa.  Olav er ein dreven seljar, som kjem godt med i arbeidet med bryggeriet. Han tek seg også av dei aller fleste ølsmakingane og historieforteljingane.

 

Ola Gjeilo er den andre bak Lom bryggeri. Ola har vore aktiv med hobby/ kjellarbrygging i mange år. Etter at ungdomskamerat Grjotheim vendte attende til heimbygda etter 20 år i Oslo, vart det satsing på Smak i Lom og dermed mykje kontakt med mikrobryggeribransjen. Ola har arbeidd med reklame og trykksaker sidan 1991 i firmaet Visus. Han er aktiv i skog og mark på jakt etter urter og bær som blir nytta i ølbrygginga.

 

Håvard Grjotheim eig og står for utbygginga av driftsbygninga som er ombygt frå låve til bryggeri. Håvard er også svært involvert i mykje av arbeidet med brygging og tapping.